Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiśle

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiśle zlokalizowany jest przy ulicy Ustrońska 1 (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle) otwarty w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 6-17 oraz w soboty w godzinach od 8-15.

Informacja o PSZOK  tablia informacyjna

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą:

– odpady wielkogabarytowe,

– odpady problematyczne: odpady niebezpieczne czyli baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin. Odpady te należy wywozić bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

– odpady z remontów,

– odpady selektywnie zbierane: makulatura, szkło, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.

Przywożąc w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy okazać identyfikator z nadanym numerem ewidencyjnym.

Dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiśle od ulicy Ustrońskiej.